Втора годишна среща на мрежата CareersNet

В периода 18-19 октомври 2022 г. се проведе втора годишна среща на мрежата CareersNet на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP).

Програмата на срещата включваше презентации на експерти от Чехия, която председателства съвета на ЕС в момента, относно политиките за ориентиране през целия живот за различни целеви групи (ученици, студенти, възрастни, безработни, заети, мигранти и др.), източници за финансиране и осигуряване на качеството. Обсъдени бяха основните предизвикателства пред системите за ориентиране, свързани с пандемията и трансформиращия се пазар на труда, комуникацията и координацията между отговорните институции и нуждата от обща визия, както и необходимостта от идентифициране на ориентирането през целия живот в останалите политики за обучение и заетост. Разгледани бяха предложения за финансиране, адаптирано към извънредни обстоятелства (ориентиране от дистанция, за мигранти и т.н.), популяризиране на сътрудничеството на междусекторно ниво, правилното използване на данните, които се събират за услугите по ориентиране. Експерти от ETF представиха целите на предстоящия Global careers month, който ще се проведе в периода от 8-ми ноември до 13-ти декември 2022 г. и възможностите за участие в различни инциативи и събития. Насърчават се всички участници в системата за ориентиране да споделят своя опит, добри практики и решенията, които са намерили за актуални проблеми в сектора. Фокусът на Global careers month е към дейности за изграждане на капацитет, за популяризиране на мерки за измерване на ефекта от предоставяните услуги и за засилването на ролята на ориентирането в свят на променяща се организация на труда, цифровизация, екологизиране на икономиките и динамика в професиите.

Обсъдена беше ролята на ориентирането като ключов фактор за реализирането на целите на Европейската комисия за 2023 г., която е обявена за година на уменията.