За нас

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, за осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на лицензираните институции, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование.
Със създаването на агенцията се цели осигуряване на ефективна взаимна обвързаност между началното и продължаващото ПОО, от една страна и пазара на труда, от друга, както и гарантиране на качеството на професионалното обучение за възрастни. Управлението и експертизата на НАПОО се осъществяват въз основа на трипартитния принцип, който осигурява обединяване на усилията на държавните институции и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите за формиране на съгласувани политики, с цел подобряване на качеството и ефективността на ПОО в страната.
Възложените със ЗПОО функции на НАПОО са фокусирани върху следните ключови области от процеса на реформиране на системата на ПОО:

· разработване и актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) в съответствие с модернизацията на производствата и развитието на националната икономика;

· разработване на основните документи, регламентиращи условията и изискванията за постигане на високо качество в процеса на придобиване на професионална квалификация – Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификации по професии;

· създаване и развитие на национална мрежа от лицензирани институции за професионално обучение на лица над 16-годишна възраст – центрове за професионално обучение (ЦПО) и институции за професионално ориентиране на младежи и възрастни – центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО);

· осъществяване на последващ контрол върху дейността на лицензираните институции;

· разработване на предложения за усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение въз основа на анализ на дейността на лицензираните институции;

· възлагане провеждането и внедряването на научни изследвания в областта на ПОО и ориентиране;

· координиране на дейности по разработване на стратегии за развитие и усъвършенстване на ПОО;

· методическо подпомагане на центровете за професионално обучение, които извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности в системата на професионалното обучение;

· поддържане на публичен регистър на документите за професионална квалификация, издавани от центровете за професионално обучение, проверка дали обучението е извършено при спазване на изискванията на ЗПОО и на съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;

· съдействие за международното признаване на документите за ПОО.

Визия
НАПОО е ключов партньор в успешно функциониращ механизъм за планиране на националната политика в сектора на Професионалното образование и обучение и за координация и постигане на съгласувани действия на всички заинтересовани страни на национално ниво за развитие на секторната политика за ПОО.
Стратегическа цел
Реализиране на секторните, националните и европейските приоритети, свързани с подобряване на достъпа и на качеството на професионалното образование и обучение, в съответствие с нуждите на пазара на труда и изискванията на икономиката на знанието в контекста на ученето през целия живот.
Цели
Подобряване на качеството, резултатността, привлекателността и приложимостта на ПОО на пазара на труда
Развитие на ученето през целия живот и мобилността
Насърчаване на иновациите, творчеството и предприемачеството
Утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие
Приоритети на актуализираната Стратегия „НАПОО 2019-2021“
Приоритет 1. Развитие на сътрудничеството с държавните институции, организациите на работодателите и на работниците и служителите, браншови и професионални организации и академичната общност за усъвършенстване на националната система за професионално образование и обучение в контекста на политиката за учене през целия живот
Приоритет 2. Развитие на мрежата от лицензирани Центрове за професионално обучение и Центрове за информация и професионално ориентиране
Приоритет 3. Осигуряване на качеството в системата на професионалното образование и обучение
Приоритет 4. Проучване на европейски опит и добри практики в областта на ПОО и адаптиране, с цел трансфер на национално ниво – /ЕКР/ НКР, ECVET, EQAVET, валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене
Приоритет 5. Повишаване на прозрачността и публичността на услугите по професионално обучение на възрастни и професионално ориентиране
Приоритет 6. Развитие и подобряване качеството на административното обслужване, деловодната и архивната дейност, прилагане антикорупционни мерки и предотвратяване конфликт на интереси

Декларация за достъпност в съответствие с хармонизирания стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08), разработен в подкрепа на Директива (EС) 2016/2102