Заседание на УС на НАПОО

На 17.02.2021 г. се състоя първото за годината заседание на Управителния съвет (УС) на НАПОО.
УС прие доклади за цялостната дейност на НАПОО през 2020 г. и за извършените проверки от НАПОО на лицензирани ЦПО и ЦИПО през 2020 г. с акцент върху констатираните пропуски в работата им.
УС гласува плана за дейността на НАПОО за 2021 г., както и планове за контролната дейност на Агенцията и за разработване/актуализиране на ДОС за придобиване на квалификация по професии.
Проектите на ДОС по професиите „Касиер“, „Оператор в производството на облекло“, „Работник в заведенията за хранене и развлечение“, „Хлебар-сладкар“ и „Озеленител“ след приемането им от УС на НАПОО ще се подготвят за представяне в МОН с цел утвърждаването и публикуването им като наредби.
УС разгледа и одобри две предложения за промени в СППОО:
– за заличаване на професия „Военен оркестрант“ от професионално направление „Военно дело и отбрана“
– за включване на две нови професии „Програмист на изкуствен интелект“ и „Програмист на роботи“ в професионално направление „Компютърни науки“.