15 години от създаването на НАПОО

На 24 март 2015 г. в Националния музей „Земята и хората“ Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 15 години от създаването си. Кръглата маса „НАПОО –традиция, партньорство, предизвикателства“  събра министри, заместник-министри, експерти, представители на работодателски и синдикални организации, представители на центрове за професионално обучение.
С дейността си НАПОО съдейства за предлагане на професионално обучение, ориентирано към потребностите на бизнеса. НАПОО разработва и актуализира Списъка на професиите,  разработва държавни стандарти по професиите от списъка, лицензира центрове за професионално обучение (ЦПО) и на центрове за професионално ориентиране на възрастни (ЦИПО).  НАПОО контролира работата на ЦПО, в които за последните 5 г. са обучени повече от 520 000 лица (само за 2014 г. 75 000 лица са участвали в курсове за професионално обучение, като 18 510 от тях са получили Свидетелство за професионална квалификация).
Предизвикателствата пред системата на професионално образование и обучение и квалификацията на възрастните обсъдиха Тодор Танев, министър на образованието и науката, Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика,  Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), г-н Георги Шиваров, зам.председател на Българска стопанска камара (БСК), г-н Николай Ненков, вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) , г-н Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ Подкрепа, г-н Иван Нейков и др.
Служителите на агенцията, заедно с привлечени външни експерти  – 253 лица членове на експертните комисии и около 1200 специалисти ,  работещи в различни сфери на икономиката са съдействали за лицензирането на повече от 1200 центъра за професионално обучение, разработването на стандарти по 217 професии от СППОО и осъществяване на мониторинг на дейността на центровете за обучение.
Участието на представители на НАПОО в работни групи към Европейската комисия, както и в над 35 международни и национални  проекта е предпоставка за изграждане на широка мрежа от международни партньори (от Великобритания, Германия, Дания, Италия, Румъния, Холандия, Турция и др.) за обмен на ноу-хау, опит и трансфер на добри практики. НАПОО адаптира и съдейства да се регламентират в  българското законодателство нови инициативи – въвеждане на системи за качество в обучаващите организации, признаване на квалификациите, присъдени  в различни държави, създаване на възможност за валидиране на умения, придобити на работното място.
НАПОО поддържа информационна система , в която гражданите и бизнеса могат да проверят кои ЦПО имат  лицензия  и по кои професии могат да обучават, как да се свържат с тях, какви документи се издават при завършване на професионално обучение. В информационната система на Агенцията може да се провери дали сертификатът на дадено лице е законен.
Моделът на управление на НАПОО вече 15 години е успешен модел на сътрудничество, в който на равноправен принцип участват всички заинтересовани страни – бизнес, синдикати и държава. В Управителния съвет на НАПОО и експертните комисии по професионални направления (17 експертни комисии по професионални направления – икономика, строителство, туризъм, социални дейности и др.) с равни квоти участват представителите на държавата чрез водещите министерства в областта на образованието и науката, труда и социалната политика, представители на работодателските организации и на синдикатите.

 

 

 

 

 


● Публикувано на 24.03.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●