30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с Информационната система на Национална агенция за професионално образование и обучение” в изпълнение на проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса”, Договор № 13-32-22/03.02.2014 г., финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК)

Документация

Уникален номер в Регистъра на ОП: 1979-2014-0004


15.08.2014 г.
До заинтересованите страни
Уважаеми участници,
Уведомяваме  Ви, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 19.08.2014 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на НАПОО


19.08.2014г.
До заинтересованите страни
Уведомяваме ви, че с решение №712/19.08.2014 г. на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка с предмет “Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение” е избран “ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ” ООД


● Публикувано на 30.06.2014 ● Последна редакция 18.05.2015●