Актуално състояние и тенденции за развитие на ПОО в перспективата на УЦЖ

На 2 и 3 ноември 2015 г. по време на семинар, проведен в гр. Брюксел, Белгия, бяха представени основните резултати от проведено емпирично изследване в 28 държави-членки на Европейския съюз (ЕС), посветено на актуалното състояние и перспективите за развитие на т.нар. „хибриден“ сектор на професионалното образование и обучение (“Higher VET”), в който кандидатите за обучение могат участват след придобито средно образование.

Най-често такова обучение развива професионални компетентности и академични знания, като се отнася предимно за квалификациите на пето ниво по Европейската квалификационна рамка. В изследването последователно са разгледани традициите в обучението в този сектор в различните държави-членки на ЕС; отговорните институции за осигуряване на качеството на обучението; разпределението на отговорностите за дизайна на учебните програми, и други въпроси, свързани с основните характеристики на такъв вид обучение.

В национален контекст този вид обучение кореспондира с обучението по професии от четвърта степен на професионална квалификация, което се предоставя от професионалните колежи сред придобито средно образование.

В България дизайнът на програмите за обучение по професиите от четвърта СПК (пето ниво по ЕКР) е съобразен с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии*.

Квалификациите на пето ниво по ЕКР формират комплекс от професионални знания, умения и компетентности по съответната професия в съчетание с изграждане на умения за поемане на управленска отговорност и разпределяне на ресурси**.

Профилът на тези професии се отличава с гореспоменатите сходства, но ги отличава спецификата на всеки сектор, за който се отнасят, например, това са професии, които принадлежат към различни области на образование: 21 „Изкуства“, „Стопанско управление и администрация“, 52 „Техника“, 62 „Селско, горско и рибно стопанство“, 72 „Здравеопазване“, 81 „Услуги за личността“, 84 „Транспорт“, 85 „Опазване на околната среда“, 86 „Обществена сигурност и безопасност“***.

В националната система за ПОО най-голям е броят на професиите с четвърта СПК, които принадлежат към сферата на изкуствата, следвани от услуги за личността и обществена сигурност и безопасност.

Любопитно е да се спомене, че на европейско ниво три от водещите сектори, в рамките, на които се провежда такъв вид обучение, са: бизнес, техника и здравеопазване.

 

Предизвикват интерес някои от основните изводи от проучването, а именно:

  • Все още на европейско равнище няма ясна дефиниция за обхвата на т.нар. “Higher VET”. В някои европейски държави неговият обхват включва ПОО след средно образование, в други държави такъв вид обучение се предлага от институции в системата на висшето образование, а в трети държави, се възприема като част от обучението на възрастни и продължаващото професионално обучение.
  • Във формалната система на ПОО програмите за обучение, които са били обект на изследването, показват че най-често това са квалификации на ниво 5 по ЕКР. Представени са съвсем малък брой случаи, при които квалификациите на ниво “Higher VET” се намират извън формалната система за ПОО.
  • В повечето страни по-голяма част от квалификациите се отнасят към ниво 5 по ЕКР, но има и квалификации, които се свързват с нива 6 до 8 по ЕКР (това са 2/3 от държавите членки на ЕС)
  • В една трета от държавите-членки на ЕС квалификациите, за които се предоставя обучение в обхвата на “Higher VET” включват съкратен цикъл на обучение във висшето образование.

На въпроса защо е толкова важно да се подобрява обучението в изследвания сектор, може да се каже, че най-общо причините могат да бъдат две:

  • На първо място, квалификациите на пето ниво по ЕКР дават добри възможности за професионална реализация;
  • На второ място, пазарът на труда насърчава развитието на краткосрочни програми за обучение, които са в голяма степен са ориентирани към усвояване на специфични професионални компетентности.

В рамките на проучването бяха очертани следващите приоритетни сфери за развитие:

  • изясняване на мястото на “Higher VET” и фокус върху постигането на връзка между него и останалите нива на квалификации по ЕКР;
  • развитие на програми за обучение чрез работа на различни нива на образование ;
  • съсредоточаване на усилията към насърчаване на връзката между “Higher VET” и висшето образование чрез преодоляване на недостига от признаване на квалификации между двете нива.

* Виж повече тук: https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-iziskvaniya/

** Съдържание на дефинициите за СПК: Чл. 8 от Закона за професионалното образование и обучение

*** Кодовете са посочени съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение, 2015г.


● Публикувано на 16.11.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●