Анализ и предложения за оптимизиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Анализът на СППОО e подготвен от НАПОО в изпълнение Решение на Консултативния съвет за професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката от 25.06.2019 г. и в съответствие със задание на Министерството на образованието и науката.
Анализът съдържа констатации, изводи и възможни решения, свързани с:
• осигуряване на възможност за надграждане на придобитата квалификация;
• привеждане на СППОО в съответствие с международните класификации в образованието;
• възможност за ползване на My Competence при оптимизиране на СППОО;
• възможността за съотнасяне на СППОО със специалностите във висшето образование с оглед осигуряване на възможност на надграждане на квалификациите и по-добър преход от средно към висше образование;
• съотносимостта на СППОО с европейския класификатор на уменията, компетенциите и длъжностите ESCO;
• прилагане на препоръките по проект на МОН „Техническа помощ при прилагането на националната квалификационна рамка в ПОО“, финансиран от ЕК.
Анализът включва и представяне на регистрите с квалификации на Полша, Португалия и Финландия, както и приложимостта им в български контекст.

Анализ с предложения за оптимизиране на СППОО

Приложение 1
Преглед и анализ на професиите и специалностите от СППОО по професионални направления с оглед осигуряване на възможност за надграждане на СПК в професиите
Приложение 2
Проект на структура на СППОО, изготвена в съответствие с ISCED-F-2013 и КОО-2015
Приложение 3
Протокол от второ заседание на координационната група за оптимизиране на СППОО, 05.11.2019
Приложение 4
Предложения за нови професии/специалности в СППОО в резултат от проведено проучване относно актуализирането на СППОО по 21 професионални направления
Приложение 5
Протокол от проведена кръгла маса на тема: „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“
Приложение 6
Протокол от проведен семинар на тема: „Оптимизиране на СППОО“
Приложение 7
Протоколи от заседания на ЕК на НАПОО