АНАЛИЗ НА НАПОО НА ИЗВЪРШЕНИЯ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) подготви Анализ на резултатите от последващия контрол, осъществен от Агенцията през периода януари – юни, 2021 г. на основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Глава шеста от Правилника за дейността на НАПОО.
Моля всички директори, преподаватели и др. заинтересовани страни да се запознаят с констатациите от проверките, извършени в центровете, с дадените от експертите препоръки и да предприемат необходимите мерки за привеждането на дейността на ЦПО в съответствие с всички законови и подзаконови нормативни разпоредби, касаещи функционирането им. Анализа може да намерите на адрес:

https://www.navet.government.bg/bg/analiz-na-kontrolnata-dejnost-na-napoo-varhu-dejnostta-na-litsenziranite-tspo/