Проект №: 101076217 BUILD UP Skills Bulgaria 2030

 

Наименование: „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите в България до 2030 г.“ (BUILD UP Skills Bulgaria 2030)

Финансираща програма: Програма LIFE

Продължителност: 01.10.2022 г. – 31.03.2024 г. (18 месеца)
Цели на проекта:

Проектът е продължение на предходната едноименна инициатива (2011-2013 г.), довела до редица промени в държавните образователни стандарти в строителния сектор, като предлага ново обединение на усилията на ангажираните в строителния сектор и националната образователна система. Водещата му цел е решително повишаване на знанията и уменията на специалистите и работниците в строителството за изграждане на сгради с нулеви въглеродни емисии, в унисон с очакваните изменения на директивите за енергийната ефективност (COM/2021/558 final), енергийните характеристики на сградите (COM(2021) 802 final) и възобновяемите енергийни източници (COM/2021/557 final).

В рамките на проекта ще бъде възстановена Националната платформа за диалог, която ще изгради основата на цялостен процес за консултации и взаимодействие на всички участници в сферата на строителството и свързаното с него професионално обучение (професионални сдружения и камари, асоциации на производителите в бранша, центрове за професионално обучение, публични власти и др.). Ще бъде проведено детайлно изследване на ситуацията към момента, като въз основа на него ще бъде подготвена Национална пътна карта и стратегия за изграждане на умения, която ще бъде предложена за одобрение от отговорните институции и заинтересованите страни, със съответните ангажименти за прилагане и изпълнение на заложените конкретни мерки и задачи.

 

Партньори по проекта:

ЕнЕфект- координатор

Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

Камара на строителите в България (КСБ)

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Първа публична конференция по проект BUILD UP Skills Bulgaria 2030

Работна среща по проект BUILD UP Skills Bulgaria