Приключени международни проекти

Наименование: Проект № 597875-ЕРР-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ UPGRADING THE EU POSTAL SECTOR WITH NEW SKILLS PROJECT – http://newpostproject.eu/
Финансираща програма: Програма „Еразъм +“ Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“ – Съвместни квалификации в ПОО –
Продължителност: 01.11.2018… Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2020

Проект 597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-IPI-JQ-VET „Development of managerial and entrepreneurial skills of young eco-farmers via joint VET curricula, enhanced qualification profile, assessment standard and sustainable cooperation synergies” (ECOFAR).“

Финансираща програма: „Erasmus +“ Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“. Проектът е с продължителност 24 месеца.
Продължителност: 01.10.2018… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2019

Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo)

Наименование: Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo) – www.wellto.eu
Финансираща програма: Програма „Erasmus +“… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2019

Проект №: 2018-1-SK01-KA202-046331: „Проследяване на обучението и кариерния път на завършилите професионално образование и обучение, с цел подобряване качеството на професионалното образование и обучение“

Наименование: Проект №: 2018-1-SK01-KA202-046331: „Проследяване на обучението и кариерния път на завършилите професионално образование и обучение, с цел подобряване качеството на професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2019

Проект „Повишаване качеството и ефективността на професионалното обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене през целия живот“

е

Финансираща програмаЕразъм +
Наименование: Проект № 2018-1-BG01-KA102-047411 „Повишаване качеството и ефективността на професионалното обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене през целия живот“ по Програма „Еразъм +“… Пълен текст »


Публикувано на: 25.07.2018

Проект „Проучване на опит и добри практики при внедряване на европейските политики и инструменти в подкрепа за Ученето през целия живот“

е


Финансираща програмаЕразъм +
Наименование: № 2016-1-BG01-KA102-023349 по проект „Проучване на опит и добри практики при внедряване на европейските инструменти в подкрепа на Ученето през целия живот“
Продължителност: от 01.06.2016 – 31.05.2018… Пълен текст »


Публикувано на: 29.08.2017

eCF Alliance

e-CF

Финансираща програма: Еразъм +
Продължителност: 01.11.2015 г. – 31.10.2018 г. (3 години)
Официален сайт: http://media005.wix.com/ecfalliance
Описание: Проект eCF Multistakeholder partnership driving ICT professional up-skilling and pick up of employability (eCF Council) е насочен към ИКТ компаниите и ИКТ професионалистите и има за цел да се:

Изгради стабилна мрежа от релевантни заинтересовани страни в ИКТ сектора (обучителни и сертифициращи… Пълен текст »


Публикувано на: 11.05.2016

Build Up Skills EnerPro

build-up logo

Финансираща програма: „Интелигентна енергия – Европа“, Инициатива “Build Up Skills”
Продължителност: септември 2014 г. – февруари 2017 г. (30 месеца)
Официален сайт:
http://www.busenerpro.com/
Описание: Проект “Build Up Skills EnerPro” има за цел да oсигури преглед и актуализиране на съществуващите програми за обучение по професиите:

Електротехник… Пълен текст »


Публикувано на: 01.09.2014

Coach @ Work

Финансираща програма: Европейската стратегия за хората с увреждания (2010- 2020 г.) „Подновен ангажимент за Европа без бариери“
Описание:
За първи път на територията на Европа ще бъде акредитирана COACH@WORK програма за професионално образование и обучение в областта на подкрепената… Пълен текст »


Публикувано на: 25.04.2014

H-CARE: “Европейски алианс на секторните умения в областта на обучението и стаж за продавач-консултанти в Здравеопазването и здравословното хранене

лого на проект h-care

Финансираща програма: „Леонардо да Винчи“
Мярка: Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на уменията
Описание:
Проектът включва сравнителен количествен и качествен анализ на националните… Пълен текст »


Публикувано на: 05.01.2014

Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN)

Финансираща програма: „Еразъм+“
Описание:
НАПОО е партньор в Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN). Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN) е създадена като алианс на европейските страни за подкрепа на развитието на ориентирането през целия живот в двата сектора: на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.03.2013

Мрежата ReferNet (2012-2015)

refernet

Финансираща програма: Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP
Описание:
ReferNet е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.02.2013