Приключени международни проекти

Наименование: Проект № 597875-ЕРР-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ UPGRADING THE EU POSTAL SECTOR WITH NEW SKILLS PROJECT – http://newpostproject.eu/Финансираща програма: Програма „Еразъм +“ Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“ – Съвместни квалификации в ПОО –
Продължителност: 01.11.2018

Финансираща програма: „Erasmus +“ Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“. Проектът е с продължителност 24 месеца.
Продължителност: 01.10.2018 г. – 30.06.2021 г.
Цели:
• Увеличаване на възможността за наемане на работа на млади предприемачи от екологични земеделски

Наименование: Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo) – www.wellto.eu
Финансираща програма: Програма „Erasmus +“ , Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“ – Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение
Продължителност: 01.10.2018

Наименование: Проект №: 2018-1-SK01-KA202-046331: „Проследяване на обучението и кариерния път на завършилите професионално образование и обучение, с цел подобряване качеството на професионалното образование и обучение“,
Финансираща програма: Програма „Erasmus +“ , Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри
е

Финансираща програмаЕразъм +Наименование: Проект № 2018-1-BG01-KA102-047411 „Повишаване качеството и ефективността на професионалното обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене през целия живот“ по Програма „Еразъм +“
е

Финансираща програмаЕразъм +Наименование: № 2016-1-BG01-KA102-023349 по проект „Проучване на опит и добри практики при внедряване на европейските инструменти в подкрепа на Ученето през целия живот“Продължителност: от 01.06.2016 – 31.05.2018
skillsbank logo

Наименование: 2016-2-NO02-KA205-000780 „Career guidance for young refugees– escaping NEET status with good counselling towards training and employment“- RefuNEETПродължителност: Проектът е с начало 01.09.2016 г. и завършва на 31.12.2018 г.Основна цел: Проектните дейности са насочени към ранна оценка на компетентностите на младите бежанци (15-29
kariera

Финансираща програмаЕразъм +Наименование: № 2015-1-BG01-KA202-014326 Project Title “DOC – Digital Orientation Competences: continuation of my professional studies”  – “Умения с насоченост в областта на цифровите технологии: продължаване на моите професионални
e-CF

Финансираща програма: Еразъм +Продължителност: 01.11.2015 г. – 31.10.2018 г. (3 години)Официален сайт: http://media005.wix.com/ecfallianceОписание: Проект eCF Multistakeholder partnership driving ICT professional up-skilling and pick up of employability (eCF Council) е насочен към ИКТ компаниите и ИКТ професионалистите и има за цел да се: Изгради стабилна мрежа от релевантни заинтересовани страни в ИКТ сектора (обучителни и сертифициращи
build-up logo

Финансираща програма: „Интелигентна енергия – Европа“, Инициатива “Build Up Skills”Продължителност: септември 2014 г. – февруари 2017 г. (30 месеца)Официален сайт:http://www.busenerpro.com/Описание: Проект “Build Up Skills EnerPro” има за цел да oсигури преглед и актуализиране на съществуващите програми за обучение по професиите: Електротехник

Финансираща програма: Европейската стратегия за хората с увреждания (2010- 2020 г.) „Подновен ангажимент за Европа без бариери“
Описание:
За първи път на територията на Европа ще бъде акредитирана COACH@WORK програма за професионално образование и обучение в областта на подкрепената
лого на проект h-care

Финансираща програма: „Леонардо да Винчи“Мярка: Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на умениятаОписание:
Проектът включва сравнителен количествен и качествен анализ на националните констатации, свързани с нуждите от обучение и

Финансираща програма: „Еразъм+“
Описание:
НАПОО е партньор в Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN). Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN) е създадена като алианс на европейските страни за подкрепа на развитието на ориентирането през целия живот в двата сектора: на образованието и
refernet

Финансираща програма: Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP
Описание:
ReferNet е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение, създадена през 2002 година от Европейската агенция за развитие на професионалното обучение

Споделени добри практики от учебна визита No 36Тема: Сътрудничество между образователни и обучителни институции, бизнес и местни общности
Регистрационен номер 2011‐SV‐01‐BG‐LLP‐00931
Номер на договора LLP‐2011‐SV‐12
Страна на провеждане на визитата: Франция
Продължителност на визитата: 06.02.2012 – 10.02.2012
Модел на система за валидиране на професионални
лого на проект ReSolve

Информация за проекта
Продължителност на проекта – една календарна година (01.02. 2012 – 31.01.2013)
Финансиращ орган – Европейската комисия
Финансираща програма – Програма „Учене през целия живот, Хоризонтална програма, Ключова дейност 1, ECETПартньори по проекта
Национална агенция за професионално образование и обучение
Институт за подготовка на служители в международни организации
Конфедерация на труда „Подкрепа“
Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС
Община ВарнаЦели на проекта
Създаване на универсален
лого програма Леонардо да Винчи

Проектът „Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО” е финансиран със средства по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“. Темата на проекта е в синхрон със стратегическите европейски приоритети
лого програма Леонардо да Винчи

Повишаване качеството на обучението по професията “Техник-технолог по качество на храни и напитки“ чрез обмен на европейски опит и иновации в обучението-“FooDrinks“
Програма ” Леонардо да Винчи”, Дейност ” Партньорствa” FooDrinks е проект финансиран със средства по програмата за “Учене през целия

Наименование на проекта: Разширяване на инструмента за бенчмаркинг BEQUAL и на професионалната общност за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучениеНомер на проекта: 2011-1-BG1-LEO05-0503
Цели на проектаBEQUAL+ цели да:
развие процеса на осигуряване на качеството в институциите за ПОО чрез популяризиране на техники за

2011 – 2013 „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г.”, инициатор ЕнЕфект Консулт, България
Продукти по проекта:Пътна карта на български език BuildUp
Брошура по проекта BuildUp

BG 2003/004 – Професионална квалификация BG 0202.03 – Учене през целия живот BG 2004/016 – Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетосттаСпециализиран българо-английски речник – строителство
Специализиран англо-български речник – строителство
Специализиран българо-английски речник

2007 – 2008 “Изграждане на Европейска мрежа за политики в областта на ориентирането през целия живот”, с мандат на министъра на образованието и науката. НАПОО е представител на България

2007 – 2009 “Подходи за интегриране на бивши затворници” (ETI 7), инициатор и координатор НАПОО.

2007 “Включване на социалните партньори в професионалното образование и обучение на кадри за химическата промишленост в България”, реализиран с партньорството на VAPRO – OVP, Холандия
2007 – 2008 “Обучение за финансиране от европейските фондове, предназначено за образователни организации и фирми от химическата индустрия в

2006 – 2007 “Постигане на съответствие между търсенето и предлагането – мрежа за секторен подход за квалификациите в туризма на европейско ниво” (Qtel.Net) – инициатор и координатор НАПОО
2007 – 2008 “Приложение на Европейската квалификационна рамка” (TransEQFrame)

2004 – 2006 “Разработване и разпространение на успешни практики в областта на професионалното информиране и ориентиране с цел подпомагане на международното/регионалното сътрудничество”, инициатор НАПОО
2005– 2007 “Трудности в ученето и неуспехи в системата на професионалното образование и обучение”(Red

2001 – 2003 “Ориентиране на възрастни: Обучение на обучаващи” (AGETT), инициатор Университета в Талин, Естония
2002 – 2005 “Информиране на младежи относно възможностите за обучение в областта на строителството” (BUILD UP), инициатор Северен Лондонски колеж, член на европейската мрежа на