Приключени международни проекти

Проект „Повишаване качеството и ефективността на професионалното обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене през целия живот“

е

Финансираща програмаЕразъм +
Наименование: Проект № 2018-1-BG01-KA102-047411 „Повишаване качеството и ефективността на професионалното обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене през целия живот“ по Програма „Еразъм +“… Пълен текст »


Публикувано на: 25.07.2018

Проект „Проучване на опит и добри практики при внедряване на европейските политики и инструменти в подкрепа за Ученето през целия живот“

е


Финансираща програмаЕразъм +
Наименование: № 2016-1-BG01-KA102-023349 по проект „Проучване на опит и добри практики при внедряване на европейските инструменти в подкрепа на Ученето през целия живот“
Продължителност: от 01.06.2016 – 31.05.2018… Пълен текст »


Публикувано на: 29.08.2017

eCF Alliance

e-CF

Финансираща програма: Еразъм +
Продължителност: 01.11.2015 г. – 31.10.2018 г. (3 години)
Официален сайт: http://media005.wix.com/ecfalliance
Описание: Проект eCF Multistakeholder partnership driving ICT professional up-skilling and pick up of employability (eCF Council) е насочен към ИКТ компаниите и ИКТ професионалистите и има за цел да се:

  • Изгради стабилна мрежа от релевантни заинтересовани страни в ИКТ сектора (обучителни и сертифициращи

Пълен текст »


Публикувано на: 11.05.2016

Build Up Skills EnerPro

build-up logo

Финансираща програма: „Интелигентна енергия – Европа“, Инициатива “Build Up Skills”
Продължителност: септември 2014 г. – февруари 2017 г. (30 месеца)
Официален сайт:
http://www.busenerpro.com/
Описание: Проект “Build Up Skills EnerPro” има за цел да oсигури преглед и актуализиране на съществуващите програми за обучение по професиите:

  • Електротехник

Пълен текст »


Публикувано на: 01.09.2014

Coach @ Work

Финансираща програма: Европейската стратегия за хората с увреждания (2010- 2020 г.) „Подновен ангажимент за Европа без бариери“
Описание:
За първи път на територията на Европа ще бъде акредитирана COACH@WORK програма за професионално образование и обучение в областта на подкрепената… Пълен текст »


Публикувано на: 25.04.2014

H-CARE: “Европейски алианс на секторните умения в областта на обучението и стаж за продавач-консултанти в Здравеопазването и здравословното хранене

лого на проект h-care

Финансираща програма: „Леонардо да Винчи“
Мярка: Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на уменията
Описание:
Проектът включва сравнителен количествен и качествен анализ на националните… Пълен текст »


Публикувано на: 05.01.2014

Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN)

Финансираща програма: „Еразъм+“
Описание:
НАПОО е партньор в Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN). Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN) е създадена като алианс на европейските страни за подкрепа на развитието на ориентирането през целия живот в двата сектора: на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.03.2013

Мрежата ReferNet (2012-2015)

refernet

Финансираща програма: Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP
Описание:
ReferNet е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.02.2013

Споделени добри практики

Споделени добри практики от учебна визита No 36
Тема: Сътрудничество между образователни и обучителни институции, бизнес и местни общности
Регистрационен номер 2011‐SV‐01‐BG‐LLP‐00931
Номер на договора LLP‐2011‐SV‐12
Страна на провеждане на визитата: Франция
Продължителност на визитата: 06.02.2012 – 10.02.2012

Модел на система за валидиране на професионални Пълен текст »


Публикувано на: 10.02.2012

ПРОЕКТ ReSoLVE -Местни стратегии за образование и валидиране на предходно учене

лого на проект ReSolve

Информация за проекта
Продължителност на проекта – една календарна година (01.02. 2012 – 31.01.2013)
Финансиращ орган – Европейската комисия
Финансираща програма – Програма „Учене през целия… Пълен текст »


Публикувано на: 04.02.2012

Внедряване на eвропейски инструменти и практики в националните системи за ПОО

лого програма Леонардо да Винчи

Проектът „Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО” е финансиран със средства по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да… Пълен текст »


Публикувано на: 20.11.2011

FooDrinks

лого програма Леонардо да Винчи

Повишаване качеството на обучението по професията “Техник-технолог по качество на храни и напитки“ чрез обмен на европейски опит и иновации в обучението-“FooDrinks“
Програма ” Леонардо да… Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2011

BEQUAL-2011-1-BG1-LEO05-0503

Наименование на проекта: Разширяване на инструмента за бенчмаркинг BEQUAL и на професионалната общност за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение
Номер на проекта: 2011-1-BG1-LEO05-0503
Цели на проекта
BEQUAL+ цели да:
развие процеса на осигуряване на качеството в институциите за ПОО чрез популяризиране на техники за… Пълен текст »


Публикувано на: 05.03.2011