ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената му лицензия чрез временно отнемане за срок от 3 (три) месеца на посочения от центъра адрес в Информационната система на НАПОО и на адреса, на който е извършен последващ контрол на центъра, но писмото не е получено на нито един от двата адреса и е върнато в НАПОО като „непотърсено“:

• Център за професионално обучение „Актив Диджитал Академи“ към „Актив Диджитал Академи“ ООД, гр. София, лицензия № 2018121434 – Заповед № ЛД-01-05-2/10.01.2024 г. на председателя на НАПОО.