Съобщаване на административни актове

ЦПО с окончателно отнета лицензия със Заповед на Председателя на НАПОО

Цитираните по–долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и годишния доклад за самооценка на качеството за 2016… Пълен текст »


Публикувано на: 23.01.2018

ЦПО с окончателно отнета лицензия със Заповед на Председателя на НАПОО

Цитираните по – долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и годишния доклад за самооценка на качеството за 2016… Пълен текст »


Публикувано на: 03.01.2018

ЦПО, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за временно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като „непотърсени“

2 ЦПО, неподали в НАПОО информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО /годишна информация и доклад за самооценка на качеството/, с временно /за срок от 6 месеца/ отнета… Пълен текст »


Публикувано на: 16.06.2017

Отказан последващ контрол на ЦПО към „ОУПЪН МАЙНД“ ЕООД, гр. София

Съгласно чл. 49г, ал. 3, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение започва процедура за временно отнемане на лицензията за шест месеца на ЦПО към „ОУПЪН Пълен текст »


Публикувано на: 10.04.2017

ЦПО, неподали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и/или годишния доклад за самооценка на качеството

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), след направен преглед в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение беше… Пълен текст »


Публикувано на: 07.04.2017