ЦПО с неполучени констативен протокол и уведомително писмо от извършен последващ контрол

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който са изпратени Констативен протокол и уведомително писмо от извършен последващ контрол на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но същите не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

 

ЦПО към „МОДЕЛ-СЕКЮРИТИ“ ЕООД, гр. София, лицензия № 200812612 – Констативен протокол № ЛД-05-148/ 15.11.2022 г. и уведомително писмо № ЛД-05-148/ 15.11.2022 г.