ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената му лицензия чрез временно отнемане за срок от 3 (три) месеца на посочения от Центъра адрес в Информационната система на НАПОО, но писмото не е получено и е върнато в НАПОО като „непотърсено“:

Център за професионално обучение към „Горда ТМ“ ЕООД, гр. Бургас, лицензия № 2018121434 – Заповед № ЛД-01-05-45/27.10.2023 г. на Председателя на НАПОО.