ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез окончателно отнемане на посочените адреси в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“.

• Център за професионално обучение към „Карела Сейлинг“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2013121063, Заповед № ЛД-01-05-51/20.12.2023 г. на Председателя на НАПОО.