Документи за разработване на държавни образователни стандарти


 

Методически указания за разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии

(Приети от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 01 / 20.02.2019 г.)

Методическите указания имат за цел да подпомогнат разработването на проекти на държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списък на професиите за професионално образование и обучение


Национална квалификационна рамка на Република България


Рамка на европейско езиково портфолио за владеене на чужди езици – таблица за оценяване на компетенциите


Нива на дигитални умения съгласно Рамка за дигитални компетентности DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use.


Въпросник за събиране на информация с цел разработване на описание на професията.

“Определяне, написване и прилагане на резултатите от обучението. Европейски наръчник”.


Препоръка на ЕС от 22 май 2018 година, относно ключовите компетентности за учене през целия живот


Препоръка на ЕС от 20 декември 2012 година, относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене


„Речник на основните понятия, използвани при актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение и при разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии“