Документи за разработване на държавни образователни стандарти

Рамкови изисквания за разработване на държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

(Приети от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 01 / 20.01.2019 г.)


Вътрешни правила за условията и реда за разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

(Утвърдени от Председателя на НАПОО със Заповед № 477 / 06.12.2016 г.)


Методически указания за разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии

(Приети от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 01 / 20.02.2019 г.)

Методическите указания имат за цел да подпомогнат разработването на проекти на държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии от Списък на професиите за професионално образование и обучение


Национална квалификационна рамка на Република България


Рамка на европейско езиково портфолио за владеене на чужди езици – таблица за оценяване на компетенциите


Дигитални компетенции – Mатрицата за самооценка


Въпросник за събиране на информация с цел разработване на описание на професията.

“Определяне, написване и прилагане на резултатите от обучението. Европейски наръчник“.