Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“ е обнародван в Държавен вестник

В брой 11 от 05.02.2019 г. е обнародвана Наредба № 1 от 24-ти януари 2019 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Администратор в хотелиерството“ – трета степен на професионална квалификация.
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответната професионална област и включва: изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
Документът съдържа ясно и точно разписани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.
Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професията  „Администратор в хотелиерството“,  следва да прегледат и при необходимост да актуализират учебния си план и учебните програми в съответствие с публикуваната Наредба.