До ръководителите на ЦПО

Във връзка с промените в Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета /ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г./, Ви уведомяваме, че в срок до 30 април 2015г. Центровете за професионално обучение трябва да представят отчет на документите с фабрични номера, придружен с копие на протокола за унищожаване на документи с фабрична номерация в Националната агенция за професионално образование и обучение. Образецът на отчета се намира като приложение № 5 към чл. 87, ал. 2 на Наредба № 4.
Сканираните документи изпращайте на е-mail: napoo-zud@navet.government.bg


● Публикувано на 08.04.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●