Документи – НАПОО – НКТ за ECVET в България

Приоритети на европейско ниво относно развитието на ECVET през 2013 г.

1. Насърчаване на съществуващите дейности и инициативи с цел постигане на по-висока степен на взаимосвързаност между използваните инструменти и резултати от проекти , насочени към изпитване на ECVET
2. По-нататъшно развитие на ECVET общността посредством изграждане и разширяване на национални мрежи за ECVET
3. Подпомагане на съгласувания подход на действие между европейските инструменти с акцент върху постигане на съвместимост и взаимното допълване на ECVET и ECTS
4. Подпомагане на дейностите, свързани с оценката на ECVET, произтичащи от Препоръката на Европейския парламент и на Съвета


● Публикувано на 19.04.2016 ● Последна редакция 19.04.2016●