eCF Alliance

e-CFФинансираща програма: Еразъм +

Продължителност: 01.11.2015 г. – 31.10.2018 г. (3 години)

Официален сайт: http://media005.wix.com/ecfalliance

Описание: Проект eCF Multistakeholder partnership driving ICT professional up-skilling and pick up of employability (eCF Council) е насочен към ИКТ компаниите и ИКТ професионалистите и има за цел да се:

  • Изгради стабилна мрежа от релевантни заинтересовани страни в ИКТ сектора (обучителни и сертифициращи организации, секторни организации и компании, държавни органи, имащи отношение към професионалното образование и обучение);
  • Разработят единни ИКТ учебни програми за придобиване на 15 компетентности от eCF;
  • Въведат единна професионална квалификация, базирана на ESCO ИКТ длъжностите;
  • Разработят модел на сертифициране на ИКТ компетенции, базиран нa компетентностните стандарти на eCF;
  • Обучат/сертифицират поне 120 заети лица от ИКТ сектора;
  • Намерят общи подходи между специалисти и предприятия за наемане на работна сила.

Материали и резултати:

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа (ESI CEE), както и с експертната подкрепа на партньори от Италия, Испания и Белгия в рамките на проект е-CF Alliance (2015-2018) бяха разработени 15 пакета с обучителни модули за повишаване на компетентностите на ИКТ професионалистите.
Учебното съдържание е на разположение на всички центрове за професионално обучение, обучаващи по професиите 481010 „Програмист“, 481020 „Системен програмист“ и 481030 „Приложен програмист“.
Повече информация за обучителните пакети, модулите и съдържанието, което Ви е необходимо за придобиване на компетентностите от стандарта e-CF можете да намерите на създадената платформа по проекта http://www.ecfalliance-training.org/

Брошура на проекта

 

Връзки: 

eCF Alliance (webpage)

eCF Alliance (Twitter)

eCF Alliance (LinkedIn) 

eCF Alliance (Facebook)

eCF Alliance (YouTube)

European e-Competence Framework (eCF)

European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO)


● Публикувано на 11.05.2016 ● Последна редакция 14.03.2019●