Експерти, назначени по проекта участват в последващия контрол на НАПОО

В НАПОО са назначени експерти по извънщатно разписание в изпълнение на Дейност 3 „Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол, включително чрез неговото осигуряване с човешки ресурси, подобряване на информационното осигуряване и техническа обезпеченост“ по проект „Качество и ефективност“.

Основните задължения на експертите включват участие в осъществявания последващ контрол на ЦПО и в подготовката на информационни материали за гражданите. Преди включването им в дейността на НАПОО всеки от експертите преминава обучение (между 1 и 3 месеца) и работи под наставничеството на по-опитни колеги от Агенцията.

През 2020 г. двама от експертите са взели участие в проверки на 63 ЦПО, от които 25 на място и 38 през Информационната система на НАПОО. Проверките се извършват от екип от минимум две лица, включващ служител на НАПОО и експерт по проекта.

От 01.03.2021 г. в дейностите по последващ контрол на ЦПО участват и четиримата експерти, назначени по проекта.