Приключени национални проекти

Наименование на проекта: Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните знания, умения и компетентности
№ на проекта: BG05SFOP001-2.006-0001
Приоритетна ос на ОПДУ: Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“
Срок за изпълнение: 12 месеца
лого ОПАК

     
Приоритетна осІІ „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линияBG051PO002/12/2.2-08
Наименование на проектното предложениеПовишаване на квалификацията на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез
лого ОПАК

 
Приоритетна осІІІ “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”
Подприоритет3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”
Бюджетна линияBG051PO002/13/3.2-04
Наименование на проектното предложениеНадграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса
Обща цел на проекта:
Усъвършенстване и надграждане на съществуващата Информационна система на
лого европейски социален фонд

Проект: „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“
Начало: 2013; Край: 2014;
Финансираща програма: „Развитие на човешките ресурси“
чрез Европейския социален фонд – Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на
лого европейски социален фонд


Финансираща програма: ОП “Развитие на човешките ресурси” по приоритетна ос 4 “Подобряване достъпа до образование и обучение ”, област на интервенция 4.3 “Развитие на системата за учене през целия живот”
Описание: едни от целите на проекта са:
Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за
лого ОПАК

Период на изпълнение юни 2009 г. – ноември 2010 г.Обща цел
Подобряване работата на НАПОО за модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа до електронни административни услуги и регулаторни процедури, свързани с административното