Гъвкави квалификации за променящия се пазар на труда – мисия на ECVET

На 5 и 6 ноември 2015 г. в гр. Барселона, Испания, се проведе 6-тия годишен форум, посветен на Европейската кредитна система в професионалното образование и обучение. Форумът бе организиран от Европейската комисия под надслов „Гъвкави квалификации за променящия се пазар на труда“. Участие взеха повече от 200 представители на държавите-членки на ЕС, голяма част от които – от страна на работодателите и бизнеса.

Фокуса на ECVET системата е върху гъвкавостта на квалификациите и системата на ПОО и подхода на „единиците резултати от ученето“, чрез който се подкрепя заетостта (квалификациите са прозрачни за бизнеса), ученето през целия живот (натрупват се кредити) и мобилността.

Десетте най-търсени професии през 2010 г. не са съществували през 2004 г., а до 2030 г. половината от сега съществуващите професии ще изчезнат. Т.е. професионалната подготовка на обучаващите се трябва да бъде такава, че да могат да се справят не само със задачи и проблеми които има на работното място сега, но и да са в състояние да отговорят на предизвикателствата на още неизмислени технологии и да се справят с все още неизвестни за нас проблеми.

За да се адаптира по-бързо ПОО към новопоявяващите се изисквания на пазара на труда, професионалните квалификации трябва да бъдат гъвкави както по отношение на тяхното придобиване, но и по отношение на тяхното съдържание. Най-важни за успешната преквалификация на кадрите, която пазара на труда изисква, са меките умения и ключовите компетенции и затова те трябва да бъдат част от всяка квалификация. Не трябва да се забравя и факта, че работодателите плащат на своите служители не за това какво знаят, а за това какво могат да правят с тези знания. Според мнението на голяма част от работодателите е полезно върху  сертификатите на обучените лица да се виждат изписани придобитите умения и компетенции. За придобиването от обучаващите се на съвременните умения, от които бизнеса се нуждае, е изключително важно и самите преподаватели и обучители да ги притежават, а също и като обучаващи е необходимо да се наемат  хора от предприятията.

По време на форума се идентифицира проблемът, че бизнеса не изпраща на младежите достатъчно информация за нуждите си и затова младите хора не са в състояние да правят информиран избор за това каква професия да изучават. Освен това все по-често се коментира, че инвестицията в квалификация на бъдещата работна сила трябва да се споделя между държавата, самите обучаеми и работодателите.

На форума отново бяха дискутирани средно-срочните цели за ПОО за периода 2015-2020 г.,  съгласувани от министрите на страните-членки на работна среща на 22 юни 2015 г. в гр. Рига, Латвия:

  • Промоция на ученето чрез работа във всичките му форми (със специално внимание към стажуването), чрез въвличането на социални партньори, компании, камари и доставчици на ПОО, както и чрез стимулирането на иновации и предприемачество;
  • Допълнително развитие на механизмите за осигуряване на качество в ПОО в съответствие с EQAVET препоръката и разработването на механизми за информационна и обратна връзка като част от системите за осигуряване на качество системите на начално ПОО и при продължаващо ПОО, базирани на РУ;
  • Засилване на достъпа до ПОО и квалификации за всички, чрез по-гъвкави и пропускащи системи, особено чрез предлагането на ефикасни и интегрирани услуги за професионално ориентиране и чрез въвеждане на валидирането на неформално и самостоятелно учене;
  • Допълнително подсилване на 8-те ключови компетенции (комуникация на майчин език, комуникация на чужд език, математическа компетенция и базова компетенция в науката и технологиите, дигитална компетенция, научаване как да се учи, социални и граждански компетенции, чувство за инициатива и предприемачество, културна осведоменост и изразяване) с включването им в учебните програми за ПОО и осигуряването на по-ефективни възможности за придобиване или развитие на тези умения чрез начално ПОО и продължаващо ПОО;
  • Представяне на систематични подходи до и възможности за начално и продължаващо професионално развитие на учителите, обучителите и менторите в ПОО (както на тези в училищата, така и на тези в компаниите).

● Публикувано на 21.11.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●