Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2017 г.