Документи

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение. Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО, протокол №01 от 21.02.2024 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение. Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО, протокол №01 от 21.02.2024 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2023 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 232.02.2023 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2022 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 22.02.2023 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2022 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 23.02.2022 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2021 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 23.02.2022 г.

Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерски съвет на 24 февруари 2021 годинаСтратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
 

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2021 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 17.02.2021 г

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Издадена от министъра на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., посл. изм. и

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2020 г.
Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 12.02.2020 г

Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 Г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2019 г.
Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 20.02.2019 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2018 г.
Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 20.02.2019 г.

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 годиниВ сила от 10.07.2018 г. Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., измен.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2018 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 14.02.2018 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2017 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 14.02.2018 г.

Действащи рамкови програмиУтвърдени със заповед на министъра на образованието и науката на 17.03.2017 г.  Рамкови програми Аза начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация  

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2017 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 08.02.2017 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2016 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 08.02.2017 г.

Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ 

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2016 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 03.02.2016 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2015 г.Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО – протокол № 01 от 03.02.2016 г.

Наредба № 1 ОТ 8 септември 2015 Г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)В сила от 11.09.2015 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отменена)В сила от 11.09.2015 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.70 от 11 септември 2015 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2009 г.Приет с решение на Управителния съвет – протокол No 02/ 17.03.2010 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2008 г.Приет с решение на УС на НАПОО с протокол № / 18.03.2009 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2007 г.Приет с решение на УС на НАПОО, протокол № 03/20.02.2008 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2006 г.Приет с решение на УС на НАПОО, протокол № 03/21.02.2007 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2005 г.Приет от УС на НАПОО с протокол № 01 / 26. 01. 2005 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2004 г.Приет от УС на НАПОО с протокол № 01 / 26. 01. 2005 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2003 г.Приет от УС на НАПОО с протокол № 03/12.02.2003 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2010 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол 17.03.2010 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2011 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 04/13.07.2011 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2012 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 02 /21.03.2012 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2013 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01/20.03.2013 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2014 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01/19.02.2014 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2015 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 /18.02.2015 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2010 г.Приет с решение на Управителния съвет – протокол № 01 / 26.01.2011 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2011 г.Приет с решение на Управителния съвет – протокол № 02 / 21.03.2012 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2012 г.Приет с решение на Управителния съвет – протокол № 01 / 20.03.2013 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2013 г.Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО Протокол № 01 от 19.02. 2014 г .

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2014 г.Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО – протокол № 01 от 18.02.2015 г.

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 годинаНационалната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.Развитието на системата за професионално образование и обучение в България следва да бъде с фокус:
• превръщане на началното професионално и продължаващото професионално образование и обучение в привлекателна възможност за

Рамкова програма Еза продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация  
Предходни рамкови програми Рамкова програма А (предходен вариант) за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификацияРамкова програма Б (предходен вариант) за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификацияРамкова програма В (предходен вариант) за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификацияЗаповед № РД09-1075/29.07.2011

Рамкова програма Бза начално и продължаващо професионално обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация  

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентностиВ сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния планВ сила от 27.07.1999 г., отм. от 01.08.2016 г.
Обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., … отм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006

Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.100 от 25 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври

Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образованиеИздадена от Министерството на образованието и науката
Обн. – ДВ, бр. 66 от 23 август 2016г., в сила от 23 август