Документи

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)
Пълен текст »


Публикувано на: 15.08.2022

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 66 от 2016 г.).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното Пълен текст »


Публикувано на: 29.09.2021

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерски съвет на 24 февруари 2021 година
Стратегическа рамка за развитие на Пълен текст »


Публикувано на: 15.06.2021

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Издадена от министъра на образованието и науката
Пълен текст »


Публикувано на: 04.03.2020