Документи

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерски съвет на 24 февруари 2021 година
Стратегическа рамка за развитие на Пълен текст »


Публикувано на: 15.06.2021

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Издадена от министъра на образованието и науката
Пълен текст »


Публикувано на: 04.03.2020

Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 Г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)Пълен текст »


Публикувано на: 25.11.2019

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

В сила от 10.07.2018 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., измен. Обн. ДВ, бр.77 от 01.10. 2019 г., ДВ. бр.26 от 22
Март 2020г.

Рамкова програма А

Действащи рамкови програми

Утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката на 17.03.2017 г.

 

Рамкова програма А

за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация