Инструкция за организация, оценяване на изпитите за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално обучение и поддържане на документацията на центъра за професионално обучение

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение,
През изминалата 2010 година НАПОО осъществи над 150 проверки на място на дейността на центрове за професионално обучение. По време на проверките бяха констатирани сходни грешки в дейността на центровете при организирането, провеждането, приключването, удостоверяването и цялостното администриране на процеса на осъществяване на квалификационните курсове.
При проверка през м. декември възникна прецедент във връзка с провеждането на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността. Този извънреден случай е повод за изготвяне на публикуваната по-долу “Инструкция”, която периодично ще бъде актуализирана. Обръщаме внимание на ръководителите на центровете стриктно да изпълняват изискванията на “Наредба № 3 на МОМН за системата за оценяване” при провеждане на държавните изпити.

Инструкция за организация, оценяване на изпитите за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално обучение и поддържане на документацията на центъра за професионално обучение


● Публикувано на 13.03.2011 ● Последна редакция 01.06.2015●