Къде са регламентирани организацията и провеждането на изпити за придобиване на професионална квалификация?

Организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация се регламентира с Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. Съгласно наредбата, ЦПО, в края на обучението, провеждат:
• Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по теория и практика на професията (чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата);
• Изпити за придобиване на професионална квалификация по част от професията (чл. 1, ал. 2,т. 3 от Наредбата)
В ЦПО държавният изпит се провежда два пъти в месеца по график, утвърден от НАПОО (чл. 10, ал. 4 от Наредбата). Важно уточнение е, че заложените дати в графика на НАПОО са за провеждане на държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация част по теория на професията.
Държавният изпит за придобиване степен на професионална квалификация част по практика се провежда по график, утвърден от ЦПО. Продължителността на изпита по практика е до 3 последователни дни не повече от 6 астрономически часа дневно (чл. 3, ал. 2, т. 7 от Наредбата).
Изпитите за придобиване на професионална квалификация по част от професия се провеждат по график, утвърден от обучаващата институция, след успешно приключване на обучението (чл.12 от Наредбата).