ЧЗВ от лицензирани центрове

С какъв медицински документ кандидатът за професионално обучение в ЦПО удостоверява, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна?

Съгласно чл. 14, ал.3 от Закона за професионалното образование и обучение здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията по която желае да се обучава не му е… Пълен текст »


Публикувано на: 24.07.2019

Подготвям учебните планове и учебните програми, но не мога да намеря информация относно избираемата подготовка, която е част от структурата на учебния план. Необходимо ли е да поставям избираеми предмети? Ако това е нужно, то тогава възможно ли е да поставя един предмет, който да е избираем?

Учебният план се разработва в съответствие с изискванията на ЗПОО, с варианта на съответната рамкова програма за обучение на лица, навършили 16 години, и изискванията на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Бихме искали да издадем Europass сертификати на лица, обучени в нашия ЦПО. Какъв е редът за издаването им?

Центровете за професионално обучение (ЦПО), лицензирани от НАПОО, имат право да издават Europass приложение към Свидетелството за професионална квалификация и Удостоверението за професионално обучение. За целта е необходимо да изпратите писмо по електронната поща до Центъра за развитие на човешките… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Какво входящо минимално образователно равнище трябва да притежава кандидат- курсист в ЦПО?

Входящото минимално образователно равнище е регламентирано в ЗПОО и зависи от степента на професионална квалификация, за която ще се обучава лицето:
• за първа степен на професионална квалификация… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Колко учебни часа е минималната продължителност на обучението по част от професия в центровете за професионално обучение (ЦПО)?

В рамкова програма „Д“ за начално професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия е посочено, че в центровете за професионално обучение продължителността на обучението по част от професия се определя с конкретната документация за професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Какъв е редът за заявяване на задължителната за ЦПО документация?

Документите се заявяват в Информационната система през профила на Центъра в панел „Документация“.
Повече информация: https://www.navet.government.bg/bg/na-vnimanieto-na-direktorite-na-litsenziranite-tspo/Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Каква е процедурата при промяна на седалището и адреса на едноличния търговец/ юридическото лице?

Необходимо е да следвате процедурата за вписване на промени в обстоятелствата чрез информационната система на НАПОО. Попълването на заявлението се осъществява онлайн в информационната система на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Как се подава годишна информация за дейността на Центъра?

Годишната информация за дейността (ГИД) на ЦПО се подава по електронен път през неговия профил в информационната система, от меню „Годишна информация на дейността“. ГИД се генерира от записите на данни в меню „Професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Какви са дължимите такси при допълване на лицензията на Център за професионално обучение с нови професии/специалности?

Таксата е в размер на 950 лв., платими еднократно. При подаване на заявлението в НАПОО се предоставя и копие на платежния документ.… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018