ЧЗВ от лицензирани центрове

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. В тази връзка е необходимо кандидатите за професионално обучение в ЦПО да представят документ от общопрактикуващ лекар (карта за предварителен медицински

Какво да се запише в задължителните реквизити за идентификация в документите, удостоверяващи професионално обучение/документ за професионална квалификация, когато лицето няма ЕГН и ЛНЧ?Лице, което не отговаря на изискванията за допускане до професионално обучение по чл. 14, ал. 1 от ЗПОО и

С какъв документ се удостоверява завършена степен на образование за лице, обучавало се в чужбина, за да се включи в курс за професионално обучение?Издаденият от чужбина документ, задължително се превежда на български език от заклет преводач, като тези факти и обстоятелства се удостоверяват с подпис и печат на

Организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация се регламентира с Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. Съгласно наредбата, ЦПО, в края на обучението, провеждат:
• Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по теория и практика на професията

Съгласно чл. 14, ал.3 от Закона за професионалното образование и обучение здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна.
В тази връзка е необходимо кандидатите за професионално обучение в ЦПО да представят документ от лекар-специалист или от

Учебният план се разработва в съответствие с изискванията на ЗПОО, с варианта на съответната рамкова програма за обучение на лица, навършили 16 години, и изискванията на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия.
В структурата на учебния план за всяка професия и специалност задължително се включват избираеми учебни часове – Разширена професионална подготовка в рамките на 60 учебни

Центровете за професионално обучение (ЦПО), лицензирани от НАПОО, имат право да издават Europass приложение към Свидетелството за професионална квалификация и Удостоверението за професионално обучение. За целта е необходимо да изпратите писмо по електронната поща до Центъра за развитие на човешките

Входящото минимално образователно равнище е регламентирано в ЗПОО и зависи от степента на професионална квалификация, за която ще се обучава лицето: • за първа степен на професионална квалификация – завършен начален етап на основно образование или успешно завършен курс за

В рамкова програма „Д“ за начално професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия е посочено, че в центровете за професионално обучение продължителността на обучението по част от професия се определя с конкретната документация за професионално обучение.

Подаването на заявки за задължителна документация се осъществява в ИС на НАПОО в профила на всеки център. В панел „Документация“ в профила на ЦПО са налични две икони: „Заявки за документация по Наредба № 8“ и „Документи по Наредба №

Годишната информация за дейността (ГИД) на ЦПО се подава по електронен път през неговия профил в информационната система, от меню „Годишна информация на дейността“. ГИД се генерира от записите на данни в меню „Професионално обучение“. В случай, че липсват такива записи за стартирали или приключили

Таксата е в размер на 950 лв., платими еднократно. При подаване на заявлението в НАПОО се предоставя и копие на платежния документ.