ЧЗВ от лицензирани центрове

С какъв медицински документ кандидатът за професионално обучение в ЦПО удостоверява, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна?

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2022

Какво да се запише в задължителните реквизити за идентификация в документите, удостоверяващи професионално обучение/документ за професионална квалификация, когато лицето няма ЕГН и ЛНЧ?

Какво да се запише в задължителните реквизити за идентификация в документите, удостоверяващи професионално обучение/документ за професионална квалификация, когато лицето няма ЕГН и ЛНЧ?Пълен текст »


Публикувано на: 18.11.2021

С какъв документ се удостоверява завършена степен на образование за лице, обучавало се в чужбина, за да се включи в курс за професионално обучение?

С какъв документ се удостоверява завършена степен на образование за лице, обучавало се в чужбина, за да се включи в курс за професионално обучение?
Издаденият от чужбина… Пълен текст »


Публикувано на: 18.11.2021

Къде са регламентирани организацията и провеждането на изпити за придобиване на професионална квалификация?

Организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация се регламентира с Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. Съгласно наредбата, ЦПО, в края на… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2021

Подготвям учебните планове и учебните програми, но не мога да намеря информация относно разширената подготовка, която е част от структурата на учебния план. Необходимо ли е да поставям избираеми предмети? Ако това е нужно, то тогава възможно ли е да поставя един предмет, който да е избираем?

Учебният план се разработва в съответствие с изискванията на ЗПОО, с варианта на съответната рамкова програма за обучение на лица, навършили 16 години, и изискванията на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Бихме искали да издадем Europass сертификати на лица, обучени в нашия ЦПО. Какъв е редът за издаването им?

Центровете за професионално обучение (ЦПО), лицензирани от НАПОО, имат право да издават Europass приложение към Свидетелството за професионална квалификация и Удостоверението за професионално обучение. За целта е необходимо да изпратите писмо по електронната поща до Центъра за развитие на човешките… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Какво входящо минимално образователно равнище трябва да притежава кандидат- курсист в ЦПО?

Входящото минимално образователно равнище е регламентирано в ЗПОО и зависи от степента на професионална квалификация, за която ще се обучава лицето:
• за първа степен на професионална квалификация… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Колко учебни часа е минималната продължителност на обучението по част от професия в центровете за професионално обучение (ЦПО)?

В рамкова програма „Д“ за начално професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия е посочено, че в центровете за професионално обучение продължителността на обучението по част от професия се определя с конкретната документация за професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Какъв е редът за заявяване на задължителната за ЦПО документация?

Подаването на заявки за задължителна документация се осъществява в ИС на НАПОО в профила на всеки център. В панел „Документация“ в профила на ЦПО са налични две икони: „Заявки за документация по Наредба № 8“ и „Документи по Наредба №… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Как се подава годишна информация за дейността на Центъра?

Годишната информация за дейността (ГИД) на ЦПО се подава по електронен път през неговия профил в информационната система, от меню „Годишна информация на дейността“. ГИД се генерира от записите на данни в меню „Професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Какви са дължимите такси при добавяне на нови професии и специалности към лицензията на Център за професионално обучение?

Услугата е платена на основание Постановление на МС № 241 от 21 ноември 2000 г. за одобряване на тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018