Как може да се допълни нова професия в Списъка на професиите за професионално образование и обучение?

Съгласно ЗПОО, предложения за допълване на нови професии или специалности могат да се внасят в НАПОО от отрасловите министерства или от организациите на работодателите.
Необходимо е да се подготви писмено предложение, което трябва да включва аргументация относно нуждата от новата професия и длъжностите от НКПД, които обучаваните ще могат да заемат след придобиване на квалификация по професията. Вносителят следва да подготви и представи също и сравнителен анализ на сходни съществуващи професии и новата професия, заедно с описание на нови професионални компетентности.
Предложението за допълване на СППОО се внася в НАПОО и подлежи на експертна оценка съгласно Утвърден със заповед № РД09-5443/18.10.2017 г. (доп. със Заповед № РД 09-1038/07.05.2021 г.) на министъра на образованието и науката „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“.

Документът може да бъде намерен на следния ел. адрес: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo/dokumenti-za-razrabotvane-na-sppoo/