ЧЗВ-общи

Проверката може да направите в публичния регистър, който се намира в интернет – страницата на НАПОО. За проверката е необходимо да следвате указанията, като въведете името на Центъра или номера на лицензията.
Регистърът може да намерите на следния ел. адрес: https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/

Съгласно ЗПОО, предложения за допълване на нови професии или специалности могат да се внасят в НАПОО от отрасловите министерства или от организациите на работодателите.
Необходимо е да се подготви писмено предложение, което трябва да включва аргументация относно нуждата от новата професия и длъжностите от

НАПОО поддържа публичен регистър, в който се публикуват всички документи, които центровете за професионално обучение издават за удостоверяване на приключило професионално обучение. Регистърът на издадените документи е достъпен чрез интернет- страницата на НАПОО. Проверката може да се осъществи като се въведе ЕГН на притежателя на документа при следване на указанията за допълнително въвеждане на данни от