Какъв е редът за подаване на документите при кандидатстване за лицензиране на ЦПО?

Документите се подават по електронен път, през информационната система на НАПОО. На хартиен носител в деловодството на НАПОО се представят само заявлението (което се генерира от информационната система) и документ за платена такса.