ЧЗВ от кандидати за лицензиране

На какви изисквания трябва да отговаря учебният план, по който ще се провежда професионално обучение?

Учебните планове следва да бъдат разработени, при спазване на:
• Изискванията на чл. 13 от ЗПОО;
• Изискванията на Рамкови програми, утвърдени през м. март 2017 от министъра на образованието и науката – вариантите за… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Желаем да лицензираме център за професионално обучение и да провеждаме обучение по професия „Х“, за която няма утвърден държавен образователен стандарт. Какви са възможностите?

Лицензиране на ЦПО за обучение по дадена професия/специалност се извършва, само ако за съответната професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение има утвърден с наредба на министъра на образованието и науката Държавен образователен стандарт (ДОС) или ако има утвърден от Министъра на образованието и науката типов учебен… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Къде мога да проверя на какви критерии трябва да отговарят преподавателите в ЦПО и какви са изискванията към материалната база?

Тази информация може да откриете в Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия, който се утвърждава с Наредба на министъра на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Какъв е редът за подаване на документите при кандидатстване за лицензиране на ЦПО?

Документите се подават по електронен път, през информационната система на НАПОО. На хартиен носител в деловодството на НАПОО се представят само заявлението (което се генерира от информационната система) и документ за платена… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Какви са дължимите такси при лицензиране на Център за професионално обучение?

Съгласно ПМС № 241 от 21.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г. т. 6, р. 1, № 24 за лицензиране на център за професионално обучение се дължат следните такси:
Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Каква е процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение?

Частен център за професионално обучение може да се създаде към едноличен търговец или юридическо лице, учредено като търговско дружество, кооперация, сдружение и фондации. За целта е необходимо да се подготвят документи за откриване на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018