ЧЗВ от кандидати за лицензиране

Учебните планове следва да бъдат разработени, при спазване на: • Изискванията на чл. 13 от ЗПОО;
• Изискванията на Рамкови програми, утвърдени през м. март 2017 от министъра на образованието и науката – вариантите за лица, навършили 16 години;
• Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професии за конкретно избраната

Лицензиране на ЦПО за обучение по дадена професия/специалност се извършва, само ако за съответната професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение има утвърден с наредба на министъра на образованието и науката Държавен образователен стандарт (ДОС) или ако има утвърден от Министъра на образованието и науката типов учебен

Тази информация може да откриете в Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия, който се утвърждава с Наредба на министъра на образованието и науката.
Повече информация за държавното образователно изискване/държавния образователен стандарт може да намерите на адрес: https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/

Документите се подават по електронен път, през информационната система на НАПОО. На хартиен носител в деловодството на НАПОО се представят само заявлението (което се генерира от информационната система) и документ за платена такса.

Таксите за лицензиране се заплащат по банкова сметка:
IIBAN: BG39UNCR76303100113330
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БИЗНЕС ЦЕНТЪР БАТЕНБЕРГ или на ПОС терминал в НАПОО

Съгласно ПМС № 241 от 21.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г. т. 6, р. 1, № 24 за лицензиране на център за професионално обучение се дължат следните такси:
1. За разглеждане на заявление за издаване на лицензия – 400

Частен център за професионално обучение може да се създаде към едноличен търговец или юридическо лице, учредено като търговско дружество, кооперация, сдружение и фондации. За целта е необходимо да се подготвят документи за откриване на процедура, като се следват указанията към кандидатите за