Какви са дължимите такси при добавяне на нови професии и специалности към лицензията на Център за професионално обучение?

Услугата е платена на основание Постановление на МС № 241 от 21 ноември 2000 г. за одобряване на тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение, Обн. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000 г.

Размера на таксата зависи от броя на посочените в заявлението професии и специалности, съответно:

а) до 10 професии – Таксата е в размер на 950 лв., платими еднократно.

б) от 11 до 20 професии – Таксата е в размер на 1250 лв., платими еднократно.

в) над 21 професии – Таксата е в размер на 1550 лв., платими еднократно.

При подаване на заявлението в НАПОО се предоставя и копие на платежния документ.


● Публикувано на 07.03.2018 ● Последна редакция 24.02.2023●