Какви са дължимите такси при допълване на лицензията на Център за професионално обучение с нови професии/специалности?

Таксата е в размер на 950 лв., платими еднократно. При подаване на заявлението в НАПОО се предоставя и копие на платежния документ.