Какви са дължимите такси при лицензиране на Център за професионално обучение?

Съгласно ПМС № 241 от 21.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г. т. 6, р. 1, № 24 за лицензиране на център за професионално обучение се дължат следните такси:
1. За разглеждане на заявление за издаване на лицензия – 400 лв.
2. При откриване на процедура за издаване на лицензия:
а) На център за професионално обучение до 10 професии – 1900 лв.
б) На център за професионално обучение от 11 до 20 професии – 2500 лв.
в) На център за професионално обучение над 21 професии – 3100 лв.
3. За издаване на лицензия – 100 лв.