Какво да се запише в задължителните реквизити за идентификация в документите, удостоверяващи професионално обучение/документ за професионална квалификация, когато лицето няма ЕГН и ЛНЧ?

Какво да се запише в задължителните реквизити за идентификация в документите, удостоверяващи професионално обучение/документ за професионална квалификация, когато лицето няма ЕГН и ЛНЧ?

Лице, което не отговаря на изискванията за допускане до професионално обучение по чл. 14, ал. 1 от ЗПОО и чл. 24, ал. 1, т. 3 от Закона за чужденците в България, не може да бъде обучавано и професионалното обучение да бъде удостоверявано с документи по чл. 38, ал. 2, т. 2 и т. 3 и чл. 38, ал. 3,  на ЗПОО.

Пояснение: чл. 38, ал. 2, т. 2 и т. 3 и чл. 38, ал. 3,  на ЗПОО: свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност, удостоверение за професионално обучение.

Пояснение: Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2007 г.) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и: 3. са приети за редовно обучение в лицензирани учебни заведения;