Какво входящо минимално образователно равнище трябва да притежава кандидат- курсист в ЦПО?

Входящото минимално образователно равнище е регламентирано в ЗПОО и зависи от степента на професионална квалификация, за която ще се обучава лицето:

• за първа степен на професионална квалификация – завършен начален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване.
• за втора степен на професионална квалификация – завършен първи гимназиален етап на средно образование (завършен 10-ти клас)
• за трета степен на професионална квалификация – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.

Входящото минимално образователно равнище за обучение по част от професия е същото, каквото е при обучението с придобиване на степен на професионална квалификация.