Конкурс за длъжност “Директор на дирекция”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-20/20.03.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение, се обявява конкурс за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Административно, правно и финансово обслужване“ (АПФО), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Срок за подаване на документи – до 17.30 часа на 3 април 2023 г., включително.

Обявление

Заявление

Декларация

Обявление

Списък с допуснати кандидати – дата на публикуване 10.04.2023 г.

Система за определяне на резултатите – дата на публикуване 03.05.2023 г.

Окончателни резултати – дата на публикуване 04.05.2023 г.