Архив конкурси

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД  2422 6004, 1 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, на Програма ,,Образование“ 2021-2027

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-72/13.11.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и

На основание чл. 81а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,НАРЕЖДАМда се обяви подбор при мобилност по

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-48/19.09.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и
NAPOO-news

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-37/28.06.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-20/20.03.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-12/13.03.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и
NAPOO-news

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-2/07.02.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и
NAPOO-news

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-63/01.08.2022г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 3 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и
NAPOO-news

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед No ЧР-03-31/02.06.2022 г. на Председателя на НАПОО, обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – 4 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-6/09.05.2018 г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-62/11.10.2017 г. на Председателя на НАПОО,На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-47 / 11.08.2017 г. на Председателя на НАПОО се обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” в отдел

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-33/14.02.2017 г. на Председателя на НАПОО се обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и

На извънредно заседание на конкурсната комисия беше взето решение практическият изпит на допуснатите кандидати да се състои на 09.06.2015 г. в сградата на Национална агенция за професионално образование и обучение гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет.

ПРОТОКОЛ № 1Допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”Практическият изпит на допуснатите кандидати ще се състои на 04.06.2015 г. в сградата на Национална агенция за професионално образование и обучение

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД- 61/04.05.2015 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), се обявява конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция “Професионална квалификация и

С решение на УС на НАПОО са утвърдени външните експерти, които са подали документи и отговарят на посочените изисквания.Списък с външните експерти
Обучението на външните експерти, утвърдени с решение на УС на НАПОО от 24.09.2014 г., (Протокол № 04/24.09.2014 г.) ще се състои на 14.10.2014

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД- 109/19.08.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността “главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.ОбявлениеДекларация по

НАПОО обявява конкурс за външни експерти за участие в лицензионните процедури на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от съответната професионална област

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-573/21.07.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.Декларация по

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД – 157/19.11.2013 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), обявява конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция “Професионална квалификация и