Архив конкурси

Обявление

navet-quality-and-efficiency

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 3 бр. в НАПОО в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 10.03.2022

Национална агенция за професионално образование и обучение

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-12/19.04.2021… Пълен текст »


Публикувано на: 15.09.2021

Обявление

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 02.09.2021

Конкурс за “Главен експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

Националната агенция за професионално образование и обучение обявява конкурс на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-03-29/01.06.2021… Пълен текст »


Публикувано на: 01.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО на кандидатите за заемане на длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 2 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в Национална агенция за професионално образование и обучение.

Във връзка с отпадане на Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обявен с Решение на Народното събрание, брой 34 от 23.04.2021… Пълен текст »


Публикувано на: 12.05.2021

Временно се преустановява провеждането на конкурсната процедура на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-12/19.04.2021 г. на Председателя на НАПОО за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”

Във връзка с взето от Народното събрание на Република България, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органиПълен текст »


Публикувано на: 29.04.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-12/19.04.2021… Пълен текст »


Публикувано на: 19.04.2021

Обявление

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 26.03.2021

Конкурс за “Главен експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №… Пълен текст »


Публикувано на: 26.03.2021

Конкурс за “Главен експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-9/21.12.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 21.12.2020

Обявление

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 3 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение съгласно изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 26.10.2020