Конкурс за длъжност “Главен експерт”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-62/11.10.2017 г. на Председателя на НАПОО,На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-62/11.10.2017 г. на Председателя на НАПОО, обявява конкурс за длъжността  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”.

Обявление

Заявление за участие в конкурс по образец

Декларация от кандидата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса

Протокол с резултати на кандидатите от практическия изпит