Конкурс за длъжност “Главен експерт”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-33/14.02.2017 г. на Председателя на НАПОО се обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Обявление на конкурса

Документи за кандидатстване (Заявление и Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС)

Протокол на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса

Протокол с резултати на кандидатите от практическия изпит