Конкурс за длъжността „Главен експерт”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед No ЧР-03-31/02.06.2022 г. на Председателя на НАПОО, обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – 4 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Срок за подаване на документи – до 17.30 часа на 13.06.2022 г. вкл.

Заявление

Декларация

Обявление

Протокол №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността – дата на публикуване 20.06.2022 г.