Конкурс за длъжността „Главен експерт”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-63/01.08.2022г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 3 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

 

Срок за подаване на документи – до 17.30 часа на 15.08.2022 г. вкл.

Заявление

Декларация

Обявление

Протокол №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността – дата на публикуване 22.08.2022 г.

Система за определяне на резултатите – дата на публикуване 31.08.2022 г.

Списък с допуснати до интервю кандидати – дата на публикуване 01.09.2022 г.

Окончателни резултати от класиране на кандидатите– дата на публикуване 02.09.2022 г.