Конкурс за длъжността „Главен експерт”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-63/01.08.2022г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 3 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

 

Срок за подаване на документи – до 17.30 часа на 15.08.2022 г. вкл.

Заявление

Декларация

Обявление


● Публикувано на 01.08.2022 ● Последна редакция 01.08.2022●