Конкурс за длъжността „Главен експерт”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-12/13.03.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” (ПКЛ)
Брой работни места, за които се обявява конкурса – 2 работни места.

Документите следва да бъдат представени в 14 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса на електронен адрес: napoo@navet.government.bg (подписани с личен електронен подпис от кандидата) или в сградата на Националната агенция за професионално образование и обучение – лично или чрез упълномощено лице: (гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ст. 500 – деловодство, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

 

Обявление

Заявление

Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл


● Публикувано на 13.03.2023 ● Последна редакция 13.03.2023●