Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-48/19.09.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” (ПКЛ), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.

Срок за подаване на документи – до 17.30 часа на 3 октомври 2023 г., включително.

Обявление
Заявление
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Списък с допуснати кандидати – публикувано на 10.10.2023 г.

Заповед за отлагане на конкурс – публикувано на 16.10.2023 г.

Система за определяне на резултатите – публикувано на 25.10.2023 г.

Окончателни резултати – публикувано на 27.10.2023 г. и коригирано на 13.11.2023 г.