Конкурс за “Главен експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

Националната агенция за професионално образование и обучение обявява конкурс на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-03-29/01.06.2021 г. на председателя на НАПОО за длъжността главен експерт” – 4 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Обявление

Заявление

Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Срок за подаване на документи – 15.06.2021 г. вкл.

 


● Публикувано на 01.06.2021 ● Последна редакция 01.06.2021●