Конкурс за “главен експерт” в НАПОО

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД- 61/04.05.2015 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), се обявява конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”.
Срок за подаване на документи: 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Заявление за участие в конкурс

Обявление за конкурс