Конкурс за главен счетоводител в отдел “Административно, правно и финансово обслужване”

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/28.02.2020 г. на Председателя на НАПОО,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” в отдел „Административно, правно и финансово обслужване”.
1. Кратко описание на длъжността:
Основната цел на длъжността е свързана с финансово-счетоводната дейност на Националната агенция за професионално образование и обучение. Изготвя бюджета на НАПОО и отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове. Съставя баланси и счетоводни отчети. Участва в разработването, прилагането и контрола на системата за финансово управление и контрол на НАПОО. Отговаря за завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на агенцията.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
– наименование на длъжностното ниво по КДА – Експертно ниво 2
– образование: висше, минимална образователна степен за заемане на длъжността – магистър;
– минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години, или
– минимален ранг за заемане на длъжността – III младши
3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство за кандидатите:
– области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление: Икономика от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
– умения за работа с компютър – MS Office – Word, Еxcel, WorkFlow, PowerPoint, Internet, работа с електронна поща и интранет, Web-базирани информационни системи.
4. Начин за провеждане на конкурса:
• решаване на тест за установяване на следните компетентности, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика:
– професионална компетентност: познаване и ползване на нормативната база – Закона за счетоводството, ЗФУКПС, КСО, ЗЗО, НСС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, КТ, ЗДСл., и др.; достоверно отразява резултатите от всички дейности, с осигуряване на аналитичната отчетност по приходи и разходи на всички необходими нива в хоризонтален и вертикален ред; отчисляване вноските за държавния бюджет и социалните застраховки; счетоводна отчетност на основата на първичната документация, както и предоставянето й в установените срокове на съответните органи; изготвяне икономически анализи на финансово-счетоводната дейност, провеждане на мероприятия, свързани с вътрешно-ведомствения финансов контрол; контрол за правилното изразходване на фонд „Работна заплата”; оформяне на документите, свързани с движението на финансовите средства, стоково-материалните ценности, основни фондове, разчети и платежни задължения; контрол върху разходите свързани със служебните автомобили; разработване на вътрешни правила, инструкции и др. свързани с финансово-счетоводната дейност; отчетност на финансовите, разчетните и кредитните операции, контролиране законността, своевременността и правилността на оформяне на тези операции; съставяне на баланси и счетоводни отчети; организиране на завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на агенцията; контрол на касовата книга на касиера.
– аналитична компетентност – събиране, обобщаване и анализиране на информация от разнообразни източници, убедително аргументиране на позицията, която защитава, предлагане на ефективни решения;
– ориентация към резултати – планиране и изпълнение на текущите задачи, по начин осигуряващ възможно най-добър краен резултат, предлагане на ефективни решения за повишаване продуктивността и качеството на работа.
– комуникативна компетентност – умения за предаване на точна и вярна информация; умения за устна и писмена комуникация;
• интервю с кандидатите, успешно издържали теста
5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
• Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
• Декларация от кандидата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др.
• Други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.
6. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в сградата на Националната агенция за професионално образование и обучение (гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ст. 500 – деловодство, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 часа.
Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Агенцията: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5, десния коридор и на Интернет сайта на НАПОО: www.navet.government.bg, в меню „Конкурси”.
8. Размер на основната месечна заплата за длъжността – 1350 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от меню „Конкурси” на Интернет сайта на НАПОО: www.navet.government.bg.

ИНЖ. ЕМИЛЯНА ДИМИТРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАПОО

Заявление

Декларация по чл.17,ал.3, т.1 НПКПМДСл

Протокол 1 – Дата на публикуване 23.03.2020 г.

Заповед за отлагане на конкурса

Протокол 2 – Дата на публикуване 18.05.2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО на кандидатите за заемане на длъжносттаглавен счетоводител” в отдел „Административно, правно и финансово обслужване” в  Национална агенция за професионално образование и обучение.

Във връзка с отпадане на извънредното положение в Република България, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Ви уведомявам, че обявеният със Заповед № ЧР-03-1/28.02.2020 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение конкурс за заемане на цитираната длъжност се възобновява от етапа на отлагането му със Заповед № ЧР-03-5/18.05.2020 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за възобновяването на конкурса и чрез изпращане на съобщение на посочения от кандидата електронен адрес.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати са публикувани на 23.03.2020 г. на интернет страниците на НАПОО в изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на интернет страниците на НАПОО за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „Главен счетоводител” – Дата на публикуване 26.05.2020 г.

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Административно, правно и финансово обслужване” в Национална агенция за професионално образование и обучение

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национална агенция за професионално образование и обучение публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Административно, правно и финансово обслужване”:

Първо място – Красимира Георгиева Урумова  – Дата на публикуване 29.05.2020 г.

 

 


● Публикувано на 04.03.2020 ● Последна редакция 29.05.2020●