Конкурс за “главен счетоводител”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-47 / 11.08.2017 г. на Председателя на НАПОО се обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” в отдел „Административно, правно и финансово обслужване” в НАПОО.

Обявление

Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС

Декларация от кандидата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Протокол на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса

Протокол с резултати от проведения тест