Кръгла маса на тема „Атрактивност на професионалното образование и обучение в ИКТ сектора“

Атрактивност на професионалното образование и обучение в ИКТ сектораНа 03 юни 2015 г. в гр. София Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе кръгла маса на тема „Атрактивност на професионалното образование и обучение в ИКТ сектора”, която се състоя в рамките на честването на петнадесет години от създаването на НАПОО.

В събитието взеха участие представители на НАПОО, МОН, АЗ, Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Европейски Софтуерен Институт ЦИЕ, Национален център за оценка на компетенциите към Българска Стопанска Камара, ИКТ Клъстер Пловдив, ЦПО „Трейнсофт“, ИТ таланти ООД, Империя Онлайн ООД, Академия Телерик, професионални гимназии, преподаватели, експерти и IT специалисти.

Участниците в събитието дискутираха динамиката на развитие на професиите и компетентностите в ИКТ сферата, потребността от нови професии в сектора според изискванията на пазара на труда, и необходимостта от подобряване на ИТ образованието за неспециалисти.

В кръглата маса бе представено националното и европейско състояние на образованието в ИКТ сектора, прогнози за заетост, иновативни практики и решения на кадровите проблеми.

Основните акценти в дискусията бяха поставени на въпросите какво се очаква от ИКТ специалистите и какви нови знания, умения и компетентности е важно да усвояват, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда.

Представителите на БСК посочиха колко е важно за развитието на ИКТ образованието, кариерното ориентиране, обучението чрез практически казуси, преодоляването на дефицита на т.нар. STEM-умения в областта на науката, технологиите, инженеринга и математиката. Особено актуални днес са хибридните длъжности, които съчетават „меки“ умения и специфични компетентности.

В тази посока европейската рамка на компетентностите в ИКТ сектора е изключително полезен инструмент за оценяване на електронните компетентности.

Всички участници се обединиха около мнението, че за успешната реализация на ИКТ специалистите е необходимо обучението да осигурява: усвояване на фундаментални теоретични знания; формиране на солидни умения; изграждане на специфични професионални компетентности.

Представителите на бизнеса откроиха важността от формиране на умения за работа в екип, комуникативни умения и изграждане на отношения, креативност, стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване, управление на промяната.

В дискусията бяха изтъкнати ползите от компетентностно базираното образование и колко важно е да се премине към обучение, което да включва интересни занимания, базирани на реални задачи, оценявани на база компетентности, а не само на знания. Върху тази посока на развитие акцентираха участниците от Европейския Софтуерен Институт. В сферата на ИКТ съществуват голям брой безплатни платформи, които могат да научат учениците да използват IT и съответно да направят обучението по-атрактивно.

ИТ таланти ООД представиха своята добра практика за организиране на обучението като тренировъчен лагер. Това е модерно бизнес решение за създаване на квалифицирани IT кадри.

Според г-н Николай Томитов – Ръководител софтуерни обучения, ИТ таланти ООД, Империя Онлайн ООД, ключовите характеристики на едно успешно ИКТ обучение са: практическа насоченост на обучението, полагане на солидни основи, следване на последните тенденции в софтуерната индустрия, кратки времеви периоди за квалификация, екипна работа, индивидуалното отношение към всеки курсист, и др.

Г-н Явор Джонев – председател на групата по образование на БАСКОМ, изтъкна необходимостта от структурно преобразуване на образованието, прилагане на иновативната система за преподаване на математика до 7 клас „Jump math“, изучаване на мета предмети, в които е преплетено изграждане на навици за мислене и чувстване.

Мартин Миланов – директор на Академия Телерик представи техния опит като обърна внимание на визията за светло бъдеще в сектора и по-специално факторите, които разрушават статуквото – дигитални учебници, учебници под наем, методът на пълното потапяне, онлайн учене, мобилно учене, социално учене, и др.

Според д-р Ивайло Старибратов – Председател на УС на ИКТ Клъстер, Пловдив изтъкна важността на постоянната връзка между бизнеса, средното професионално образование и висше образование. Акцентът в изложението на д-р Старибратов бе готовността на бизнеса да инвестира средства, обратна информация, да участва пряко в обучението и да дава препоръки за учебните програми, планове и съдържание.

В кръглата маса бяха представени новите умения и компетентности в проекта на Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист”, разработен в рамките на Международен проект „Европейска интеграция на Югоизточна Европа ІІ. Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET”, реализиран от МОН с подкрепата на GIZ.

В обхвата на събитието се откроиха потребности от развитие на нови професии в сектора, които са свързани със софтуерното тестване и осигуряването на качество.

 


● Публикувано на 04.06.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●