Международен проект „H-CARE“, реализиран с участието на НАПОО, е удостоен с приза „История на успеха“ на Европейската комисия

Международният проект 540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP „H-CARE: „Европейски алианс на секторните умения в областта на обучението и стаж за продавач- консултанти в Здравеопазването и здравословното хранене“ (Програма за Учене през целия живот, Секторна програма „Леонардо да Винчи“), в който Националната агенция за професионално образование и обучение беше партньор съвместно с фирма „Згура М“ от България и с партньори от Турция, Австрия и Румъния, получи високо признание от Генералната дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия.
Проектът, който приключи на 30.06.2016 г., е селектиран от Генералната дирекция сред редица други европейски проекти и е удостоен с приза „История на успеха“ (“Success stories”).
Това са успешни проекти, избрани посредством строги критерии от комисията по отношение на качество и обществена значимост, които демонстрират висока добавена стойност на отделните европейски инициативи и принос към процеса на създаване на политики и постигнати иновативни резултати, вследствие на креативен подход.
По този начин проект „H-CARE“ се нарежда в редиците на изведените примери за добри практики, които биха могли да послужат като източник на вдъхновение в национален и европейски контекст. Като резултат от селекцията, проектът ще получи по-широко популяризиране чрез платформата на програма „Еразъм +“ – Erasmus+ Project Results Platform и различни други информационни канали на Европейската комисия: уебсайт, социални медии, по време на предстоящи тематични конференции и събития, на които ще се ползва от специален фокус от страна на организаторите.
Призът е признание за високото качество на дейността на целия международен проектен екип, за неговата ангажираност и ентусиазъм, демонстрирани на всички етапи от реализирането на проекта.
Повече информация за този и за останалите проекти, попадащи в категорията „Истории на успеха“, можете да намерите на следния линк към базата данни на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/3fd7ce87-7f1d-4152-85cd-2632ef2caca4 (на английски език).
Описание на проекта на български език с конкретните му параметри и резултати, е публикувано на интернет- страницата на НАПОО в секция „Приключени международни проекти“: https://www.navet.government.bg/bg/h-care-evropejski-alians-na-sektornite-ume/., както и на уеб-сайта на проекта http://www.healthcaresales.eu.


● Публикувано на 08.03.2018 ● Последна редакция 08.03.2018●